10 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 054. Al-Qamar

Terjemahan Al-Qur'an Surah 054. Al-Qamar

[54.1] Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.

[54.2] Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”.

[54.3] Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.

[54.4] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),

[54.5] itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).

[54.6] Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

[54.7] sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,

[54.8] mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: “Ini adalah hari yang berat”.

[54.9] Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman”.

[54.10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)”.

[54.11] Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.

[54.12] Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.

[54.13] Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,

[54.14] Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).

[54.15] Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54.16] Maka alangkah dahsuyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.17] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54.18] Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.19] Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,

[54.20] yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.

[54.21] Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.22] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54.23] Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).

[54.24] Maka mereka berkata: “Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila”,

[54.25] Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong”.

[54.26] Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.

[54.27] Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.

[54.28] Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).

[54.29] Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.

[54.30] Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.31] Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.

[54.32] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54.33] Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).

[54.34] Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,

[54.35] sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

[54.36] Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.

[54.37] Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.38] Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.

[54.39] Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.

[54.40] Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?

[54.41] Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.

[54.42] Mereka mendustakan mu’jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

[54.43] Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.

[54.44] Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang”.

[54.45] Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.

[54.46] Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.

[54.47] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.

[54.48] (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): “Rasakanlah sentuhan api neraka”.

[54.49] Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

[54.50] Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.

[54.51] Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?

[54.52] Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.

[54.53] Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.

[54.54] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,

[54.55] di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar