10 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 053. An-Najm

Terjemahan Al-Qur'an Surah 053. An-Najm

[53.1] Demi bintang ketika terbenam,

[53.2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru,

[53.3] dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya.

[53.4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),

[53.5] yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,

[53.6] Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.

[53.7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

[53.8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,

[53.9] maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).

[53.10] Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.

[53.11] Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.

[53.12] Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

[53.13] Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,

[53.14] (yaitu) di Sidratil Muntaha.

[53.15] Di dekatnya ada surga tempat tinggal,

[53.16] (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.

[53.17] Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.

[53.18] Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.

[53.19] Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza,

[53.20] dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?

[53.21] Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?

[53.22] Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

[53.23] Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

[53.24] Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?

[53.25] (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

[53.26] Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).

[53.27] Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.

[53.28] Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

[53.29] Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.

[53.30] Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

[53.31] Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

[53.32] (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

[53.33] Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al Qur’an)?,

[53.34] serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?

[53.35] Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?

[53.36] Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,

[53.37] dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,

[53.38] (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,

[53.39] dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

[53.40] Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

[53.41] Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,

[53.42] dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),

[53.43] dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,

[53.44] dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,

[53.45] dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,

[53.46] dari air mani, apabila dipancarkan.

[53.47] Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),

[53.48] dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.

[53.49] dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi’ra,

[53.50] dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama,

[53.51] dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup).

[53.52] Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka,

[53.53] dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah,

[53.54] lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.

[53.55] Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?

[53.56] Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

[53.57] Telah dekat terjadinya hari kiamat.

[53.58] Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.

[53.59] Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?

[53.60] Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?

[53.61] Sedang kamu melengahkan (nya)?

[53.62] Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar