10 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 069. Al-Haqqah

Terjemahan Al-Qur'an Surah 069. Al-Haqqah

[69.1] Hari kiamat,

[69.2] apakah hari kiamat itu?

[69.3] Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?

[69.4] Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.

[69.5] Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,

[69.6] Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,

[69.7] yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).

[69.8] Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

[69.9] Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.

[69.10] Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

[69.11] Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,

[69.12] agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

[69.13] Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,

[69.14] dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

[69.15] Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,

[69.16] dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.

[69.17] Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.

[69.18] Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).

[69.19] Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.

[69.20] Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

[69.21] Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,

[69.22] dalam surga yang tinggi.

[69.23] Buah-buahannya dekat,

[69.24] (kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.

[69.25] Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),

[69.26] Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,

[69.27] Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.

[69.28] Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.

[69.29] Telah hilang kekuasaanku dariku”

[69.30] (Allah berfirman): “Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.”

[69.31] Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

[69.32] Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.

[69.33] Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.

[69.34] Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.

[69.35] Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.

[69.36] Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.

[69.37] Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.

[69.38] Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.

[69.39] Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.

[69.40] Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,

[69.41] dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

[69.42] Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.

[69.43] Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.

[69.44] Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,

[69.45] Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.

[69.46] Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.

[69.47] Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.

[69.48] Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

[69.49] Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).

[69.50] Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).

[69.51] Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.

[69.52] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar