09 September 2019

Terjemahan Al-Qur'an Surah 037. Ash-Shaffat

Terjemahan Al-Qur'an Surah 037. Ash-Shaffat

[37.1] Demi (rombongan) yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya,

[37.2] dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat),

[37.3] dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran,

[37.4] Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.

[37.5] Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari.

[37.6] Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,

[37.7] dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka,

[37.8] setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

[37.9] Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal,

[37.10] akan tetapi barang siapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

[37.11] Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): “Apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?” Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

[37.12] Bahkan kamu menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan mereka menghinakan kamu.

[37.13] Dan apabila mereka diberi pelajaran mereka tiada mengingatnya.

[37.14] Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan.

[37.15] Dan mereka berkata: “Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

[37.16] Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?

[37.17] Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu (akan dibangkitkan pula)”?

[37.18] Katakanlah: “Ya, dan kamu akan terhina”.

[37.19] Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka melihatnya.

[37.20] Dan mereka berkata: “Aduhai celakalah kita!” Inilah hari pembalasan.

[37.21] Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

[37.22] (kepada malaikat diperintahkan): “Kumpulkanlah orang-orang yang lalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah,

[37.23] selain Allah; maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

[37.24] Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya:

[37.25] “Kenapa kamu tidak tolong-menolong?”

[37.26] Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri.

[37.27] Sebahagian dari mereka menghadap kepada sebahagian yang lain berbantah-bantahan.

[37.28] Pengikut-pengikut mereka berkata (kepada pemimpin-pemimpin mereka): “Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan”.

[37.29] Pemimpin-pemimpin mereka menjawab: “Sebenarnya kamulah yang tidak beriman”.

[37.30] Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas.

[37.31] Maka pastilah putusan (azab) Tuhan kita menimpa atas kita; sesungguhnya kita akan merasakan (azab itu).

[37.32] Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

[37.33] Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab.

[37.34] Sesungguhnya demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat.

[37.35] Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka: “Laa ilaaha illallah” (Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) mereka menyombongkan diri.

[37.36] dan mereka berkata: “Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?”

[37.37] Sebenarnya dia (Muhammad) telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul (sebelumnya).

[37.38] Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.

[37.39] Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan,

[37.40] tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

[37.41] Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,

[37.42] yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan.

[37.43] di dalam surga-surga yang penuh nikmat,

[37.44] di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.

[37.45] Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.

[37.46] (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.

[37.47] Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.

[37.48] Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,

[37.49] seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.

[37.50] Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap.

[37.51] Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sesungguhnya aku dahulu (di dunia) mempunyai seorang teman,

[37.52] yang berkata: “Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan (hari berbangkit)?

[37.53] Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar (akan dibangkitkan) untuk diberi pembalasan?”

[37.54] Berkata pulalah ia: “Maukah kamu meninjau (temanku itu)?”

[37.55] Maka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala.

[37.56] Ia berkata (pula): “Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku,

[37.57] jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret (ke neraka).

[37.58] Maka apakah kita tidak akan mati?

[37.59] melainkan hanya kematian kita yang pertama saja (di dunia), dan kita tidak akan disiksa (di akhirat ini)?

[37.60] Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar.

[37.61] Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja.

[37.62] (Makanan surga) itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zaqqum.

[37.63] Sesungguhnya Kami menjadikan pohon zaqqum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang lalim.

[37.64] Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang ke luar dari dasar neraka Jahim.

[37.65] Mayangnya seperti kepala setan-setan.

[37.66] Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zaqqum itu.

[37.67] Kemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas.

[37.68] Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka Jahim.

[37.69] Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat.

[37.70] Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

[37.71] Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka (Quraisy) sebagian besar dari orang-orang yang dahulu,

[37.72] dan sesungguhnya telah Kami utus pemberi-pemberi peringatan (rasul-rasul) di kalangan mereka.

[37.73] Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

[37.74] Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa tidak akan diazab).

[37.75] Sesungguhnya Nuh telah menyeru Kami: maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan (adalah Kami).

[37.76] Dan Kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar.

[37.77] Dan Kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.

[37.78] Dan Kami abadikan untuk Nuh itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;

[37.79] “Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam”.

[37.80] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[37.81] Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba Kami yang beriman.

[37.82] Kemudian Kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

[37.83] Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh).

[37.84] (Ingatlah) ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.

[37.85] (Ingatlah) ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: “Apakah yang kamu sembah itu?

[37.86] Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong?

[37.87] Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam?”

[37.88] Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang.

[37.89] Kemudian ia berkata: “Sesungguhnya aku sakit”.

[37.90] Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

[37.91] Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka; lalu ia berkata: “Apakah kamu tidak makan?

[37.92] Kenapa kamu tidak menjawab?”

[37.93] Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya (dengan kuat).

[37.94] Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas.

[37.95] Ibrahim berkata: “Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?

[37.96] Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”.

[37.97] Mereka berkata: “Dirikanlah suatu bangunan untuk (membakar) Ibrahim; lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu”.

[37.98] Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.

[37.99] Dan Ibrahim berkata: “Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

[37.100] “Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.

[37.101] Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar.

[37.102] Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” Ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”.

[37.103] Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya).

[37.104] Dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim,

[37.105] sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu”, sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[37.106] Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.

[37.107] Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

[37.108] Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian,

[37.109] (yaitu) “Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim”.

[37.110] Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[37.111] Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

[37.112] Dan Kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

[37.113] Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada (pula) yang lalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata.

[37.114] Dan sesungguhnya Kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun.

[37.115] Dan Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.

[37.116] Dan Kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang.

[37.117] Dan Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.

[37.118] Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus.

[37.119] Dan Kami abadikan untuk keduanya (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian;

[37.120] (yaitu): “Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun”.

[37.121] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[37.122] Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

[37.123] Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.

[37.124] (Ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu tidak bertakwa?

[37.125] Patutkah kamu menyembah Ba’l dan kamu tinggalkan sebaik-baik Pencipta,

[37.126] (yaitu) Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?”

[37.127] Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret (ke neraka),

[37.128] kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).

[37.129] Dan Kami abadikan untuk Ilyas (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian.

[37.130] (yaitu): “Kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas?”

[37.131] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[37.132] Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.

[37.133] Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul.

[37.134] (Ingatlah) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya (pengikut-pengikutnya) semua,

[37.135] kecuali seorang perempuan tua (istrinya yang berada) bersama-sama orang yang tinggal.

[37.136] Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain.

[37.137] Dan sesungguhnya kamu (hai penduduk Mekah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka di waktu pagi,

[37.138] dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

[37.139] Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul,

[37.140] (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan,

[37.141] kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian.

[37.142] Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.

[37.143] Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,

[37.144] niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.

[37.145] Kemudian Kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit.

[37.146] Dan Kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu.

[37.147] Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih.

[37.148] Lalu mereka beriman, karena itu Kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu.

[37.149] Tanyakanlah (ya Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah): “Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki,

[37.150] atau apakah Kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikan (nya)?

[37.151] Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan:

[37.152] “Allah beranak”. Dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta.

[37.153] Apakah Tuhan memilih (mengutamakan) anak-anak perempuan daripada anak laki-laki?

[37.154] Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana (caranya) kamu menetapkan?

[37.155] Maka apakah kamu tidak memikirkan?

[37.156] Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?

[37.157] Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

[37.158] Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka),

[37.159] Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan,

[37.160] Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari (dosa).

[37.161] Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu,

[37.162] sekali-kali tidak dapat menyesatkan (seseorang) terhadap Allah,

[37.163] kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala.

[37.164] Tiada seorang pun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu,

[37.165] dan sesungguhnya Kami benar-benar bersaf-saf (dalam menunaikan perintah Allah).

[37.166] Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih (kepada Allah).

[37.167] Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata:

[37.168] “Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari (kitab-kitab yang diturunkan) kepada orang-orang dahulu.

[37.169] benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa)”.

[37.170] Tetapi mereka mengingkarinya (Al Qur’an): maka kelak mereka akan mengetahui (akibat keingkarannya itu).

[37.171] Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,

[37.172] (yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.

[37.173] Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.

[37.174] Maka berpalinglah kamu (Muhammad) dari mereka sampai suatu ketika.

[37.175] Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat (azab itu).

[37.176] Maka apakah mereka meminta supaya siksa Kami disegerakan?

[37.177] Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu.

[37.178] Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika.

[37.179] Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat.

[37.180] Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan.

[37.181] Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul.

[37.182] Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.
Komentar
0 Komentar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar